Více o energetických úsporách

Dle článku 7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti si Česká republika stanovila závazný cíl v oblasti dosažení úspory na konečné spotřebě energie do roku 2020. Tento cíl odpovídá dosahovaným novým každoročním úsporám ve výši 1,5 % objemu ročního prodeje energie konečným zákazníkům. Po přepočtu na absolutní údaje a využití všech úlev stanovených směrnicí se pohybuje tento cíl ve výši 47,78 PJ nových ročních úspor do roku 2020.

V rámci přístupu k naplnění cílů v oblasti energetických úspor existují dvě možná schémata; Obligatorní a Alternativní schéma.

Alternativní schéma

Česká republika si pro realizaci úspor zvolila Alternativní schéma, ve kterém může pro plnění cíle úspor využít dotační tituly čerpající prostředky nejen z domácích zdrojů (např. Nová zelená úsporám), ale především z evropských zdrojů (Operační programy). Alternativní schéma tak ze strany státu vyžaduje výrazně menší náklady na plnění cíle energetických úspor a zároveň pro stát představuje efektivnější koordinaci všech zainteresovaných subjektů a efektivní řízení a vyhodnocování dosažených úspor.

Obligatorní schéma

Pokud by bylo zvoleno Obligatorní schéma, nebylo by možné do plnění cíle započítávat energetické úspory realizované prostřednictvím operačních programů a musely by se tak realizovat dodatečné úspory. Náklady na realizaci dodatečných úspor by však byly mnohem vyšší (Obligatorní schéma by si konkurovalo s dotačními programy) a docházelo by tak k výraznému prodražování plnění cíle. Přenesení povinnosti úspor na povinované subjekty (průmysl, spotřebitelé) by zároveň vedlo k nárůstu koncových cen elektřiny. To by se následně negativně promítlo do růstu ekonomiky, rozvoje regionů a výdajů domácností.

Příležitost

Velikost cíle a náročnost koordinace aktivit vedoucích k jeho splnění je ambiciózní, vyžaduje značné investice a celou řadu na sebe navazujících koncepčních kroků. Zároveň však představuje příležitost pro modernizaci krajské, městské a obecní infrastruktury, firemních i privátních objektů a navíc umožnuje spolufinancování z národních a evropských prostředků. Na realizaci energetických úspor je celkem připraveno přibližně 80 mld. Kč.

Založení NCEÚ

K tomu, aby Česká republika splnila cíl energetických úspor, je nezbytné správné nastavení právního prostředí, funkční dotační politika a existence koncepcí obsahujících efektivní, ekonomický, srozumitelný a aplikovatelný rámec pro realizaci úspor na úrovni krajských a obecních samospráv a na úrovni koncových spotřebitelů (firem a domácností). Efektivní dosažení úsporného cíle je zároveň podmíněno aktivní a systematickou komunikací tématu energetických úspor s důrazem na maximální efektivitu při realizaci jednotlivých úsporných opatření. Proto jsme se rozhodli založit Národní centrum energetických úspor (NCEÚ), aby v oblasti energetických úspor hájilo zájmy veřejnosti, krajů, obcí i koncových spotřebitelů.