Akční plán nápravných opatření k plnění závazků EED pro rok 2016

Oblast stávajících operačních programů (OP)

 • Vyřešit národním opatřením (ve spolupráci MPO a MŽP) omezení vycházející z nařízení EU 1301/2013 (o EFRR) a obdobně z nařízení EU 1300/2013 (o FS) a souvisejícího odkazu na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (EU ETS) tak, aby se předešlo nadměrnému financování, avšak a priori by nebyly vyloučeny z čerpání projekty na podporu činností, jež nejsou uvedeny v příloze I příslušné směrnice
  • Do konce 1Q2016
  • zodpovědnost - MPO, MŽP, MMR
 • Odstranit (právně i věcně nepodloženého) limit alokace podpory pro velké podniky (20/80) v rámci programovacího období 2012-2020 (v OPPIK)
  • Do konce 1H2016
  • zodpovědnost – MPO, MMR, PermRep Brusel
 • Zajistit funkcionalitu MS2014+
  • tak, aby správci OP, u nichž parametry energetické efektivity hrají rozhodující roli při posuzování projektů (OPPIK, OPŽP, IROP), mohli rozhodovat již nyní bez ohledu na vyřešení zbývajících nedostatků 2014+
  • tak, aby ve všech relevantních OP, v nichž je možné realizovat energetické úspory a/nebo mají zavedeny indikátory energetické účinnosti, mohly být úspory z přijatých projektů sledovány a vykazovány
   • Do konce 1Q2016
   • zodpovědnost – MMR
  • odstranit zbytečné, na národní úrovni či správci programů samotnými zavedené, procesní úkony, jež zdržují řádné čerpání evropských prostředků (např. položkové rozpočty dle dodatečně zavedených metodik)
   • do konce 1H2016
   • zodpovědnost – všechny OP

 

Oblast procesní

 • okamžitě dopracovat a přijmout
  • novelu stavebního zákona a všech souvisejících zákonů a prováděcích předpisů v podobě minimálně koordinovaného řízení tak, aby umožnila při naplnění požadavků rámcové směrnice zjednodušení povolovacích procesů v ČR. Bez naplnění tohoto požadavku bude včasná realizace energetických úspor v praxi nemožná
   • Do konce 1H2016
   • zodpovědnost – vláda
  • novelu zákona o odpadech a všech souvisejících zákonů a prováděcích předpisů tak, aby bylo možné odblokovat alokované prostředky z příslušných OP na projekty energetické/materiálové účinnosti v odpadovém hospodářství
   • Do konce 1H2016
   • zodpovědnost – vláda
  • neprodleně stabilizovat situaci v oblasti regulaci energetiky s cílem zajištění minimální nutné stability legislativního a regulačního prostředí jako nezbytného předpokladu k realizaci energeticky efektivních opatření
   • Do konce 3Q2016
   • zodpovědnost – vláda/ERÚ/EK
  • vyřešit problematiku započitatelnosti projektů EPC ve veřejné správě a samosprávě a v soukromém sektoru tak, aby byly započitatelné do závazku ČR v rámci alternativního schématu
   • Do konce 1H2016
   • zodpovědnost – MPO/MF/MV
  • zajistit, aby příkladnou roli státu při snižování energetické náročnosti budov – vzhledem ke stávajícímu tristnímu stavu - bylo možné plnit jakýmikoliv nákladově a procesně efektivními vhodnými nástroji, jež nezvýší státní dluh; tedy i včetně zapojení EPC s využitím přímého státního financování
   • Do konce 1Q2016
   • zodpovědnost – vláda/MF/MPO
  • zlepšením spolupráce jednotlivých resortů a správců OP, jak mezi sebou, tak i s potenciálními žadateli, aktivně využívat příležitosti pro získání dodatečných finančních prostředků a/nebo vyšší míru dotace u projektů, které vykazují „early effort“, tedy rychlejší než vynucené plnění regulačních požadavků (CO2, TZL, OZE). Jde najmě o prostředky z Evropského fondu energetické efektivnosti, ELENA EIB Facility, JESSICA, JASPERS, CEF aj.
   • průběžně
   • zodpovědnost – vláda
  • urychleně vyřešit systémové, praktické i legislativní nedostatky fungování energetického auditu/posudku/managementu a vydávání PENB
   • Do konce 1Q2016
   • zodpovědnost – MPO/SEI/MMR/vláda
  • umožnit nízkonákladové připojení legislativou a regulativou vynucovaných registrů (CRAB, ENEX, RIS, REZZO, LPIS, eAGRI atd.) k systémově funkčním opatřením ke zlepšení energetické efektivity potažmo komplexnímu zkvalitnění územního udržitelného rozvoje a zároveň zohlednit takto zlepšené datové zpřesnění ke komplexněji vypracovaným ÚEK, ZUR/PUR, atd. Směrem k obcím a samosprávným celkům pak směřovat prostředky z technické asistence relevantních OP tak, aby takto zlepšené a zpřístupněné datové toky uměly využít včetně pro přípravu projektů na zlepšení energetické účinnosti.
   • Do konce 3Q2016
   • zodpovědnost – vláda
  • koncepčně přistoupit k uplatňování finančních nástrojů poskytovaných státem ve vztahu k energetickým úsporám a disponibilitě existujících komerčně dostupných finančních nástrojů tak, aby
   • nedošlo k jejich duplicitě
   • zbytečnému vytěsňování soukromého kapitálu tam, kde může nabízet lepší a nákladově a makroekonomicky efektivnější uplatnění
    • průběžně
    • zodpovědnost – vláda

 

Oblast regulační a legislativní

 • reagovat na odůvodněné stanovisko EK vůči ČR k nedostatečné transpozici směrnice 2012/27/EU do národní legislativy vstřícně a proaktivně s cílem využít jej jako příležitost k nápravě dosavadních chyb v dané oblasti na národní úrovni a umožnit tak využití konkurenční výhody a potenciálu v oblasti energetické efektivity/intenzity/úspor
  • Do konce 1H2016
  • zodpovědnost – vláda
 • stejným způsobem proaktivně přistoupit k zahájené revizi směrnice 2012/27/EU na evropské úrovni
  • průběžně
  • zodpovědnost – MPO/vláda
 • upravit NAP EE tak, aby datově, systémově i nákladově odpovídal rámcově výše uvedeným minimálním nápravným krokům a v tomto smyslu koncipovat i zprávu o pokroku při plnění vnitrostátního cíle EE
  • Do konce února 2016 potažmo konec dubna 2016
  • zodpovědnost – MPO/vláda