Konference k projektu Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City

Národní centrum energetických úspor ve spolupráci se Svazem města a obci a s Ministrstvem pro místní rozvoj uspořádalo dne 27. 6. 2018 úvodní konferenci k projektu Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City.

Svaz měst a obcí ČR na základě několika společných jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, s Národním centrem energetických úspor, z.s. (dále „NCEÚ“) a po delších konzultacích s primátory statutárních měst podal do Operačního programu zaměstnanost projekt Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City ve spolupráci s NCEÚ za podpory Ministerstva pro místní rozvoj. Realizace projektu byla započata v březnu 2018.

 

Jaký problém projekt řeší?

Projekt se zaměřuje na problém nedostatečného využívání metodiky "Smart City", která má potenciál zvýšit kvalitu a efektivitu fungování veřejné správy na místní úrovni – v českých městech a obcích a bude se v tomto doplňovat metodicky platformu „Lepší města“. Důsledkem je nízká aktivní participace občanů na tvorbě místních politik a plánování realizace jejich konkrétních nástrojů a opatření (omezuje se zpravidla na volby, dílčí osobní podněty a stížnosti), nevyužitý potenciál spolupráce municipalit s dalšími aktéry (neziskové organizace, podnikatelské subjekty), slabě koordinované informační toky v komunitě i v úřadu, izolovanost řízení jednotlivých agend úřadů, uzavřenost strategických dokumentů měst a obcí (nejsou schopny se v mezidobí pružně přizpůsobovat dynamickému dění na daném území) a podobně.

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu "Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City" je zkvalitnit, zefektivnit a optimalizovat fungování veřejné správy na úrovni měst a obcí v ČR v souladu se "Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy v ČR" a "Strategií Smart Administration", a to vytvořením příznivých metodických podmínek pro zavádění konceptu "Smart City" do fungování českých měst a obcí. Součástí projektu bude i vymezení chytrých řešení v energetice.

 

Prezentace ke stažení