Pod vedením MPO vznikl Koordinační výbor pro energetickou účinnost

V říjnu letošního roku byl ustaven Koordinační výbor pro plnění Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR, jehož náplní je zajištění vzájemné koordinace mezi rezorty při plnění mezinárodního závazku ČR v oblasti úspor.

Členy výboru tak jsou zástupci dotčených ministerstev (MPO, MMR, MŽP, MF), dalších státních institucí, kterých se úspory dotýkají (Úřad vlády, MD, MZe, MZV, ČSÚ, SEI, SFŽP, SFRB), hlavního města Prahy a stejně tak i zástupci organizací subjektů dotčených energetickými úsporami (SMO ČR, SP ČR, HK ČR, TS ČR, Šance pro budovy aj.).

Aktuálně se Koordinační výbor zabývá dopracováním bezpodmínečně nutné, jednotné metodiky sledování a vykazování energetických úspor (pod dohledem MPO), která bude uplatněna na veškeré výdaje z veřejných výdajových rámců včetně národní alokace Evropských strukturálních a investičních fondů.

Úspory dosažené z podpořených projektů v operačních programech i v rámci dalších subvencí musí být reportovány v jednotném nastavení, a proto musí být příslušná kritéria včas upravena a u schvalovaných projektů respektována.

Koordinační výbor se rovněž usilovně věnuje prověřením nastavení podmínek pro vyhlašované výzvy vzhledem k maximalizaci dosahování úspor energie, možnostmi nalezení nových forem opatření pro energetické úspory  a dalším urgentním záležitostem na poli energetické účinnosti.