Výzva k posílení implementačního rámce pro dosažení národních cílů ČR na zvýšení energetické účinnosti do roku 2020

Výše požadovaných úspor vyplývající z čl. 7 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti je po korekci metodiky výpočtu pro Českou republiku vyčíslena na 51,1 PJ nových úspor v konečné spotřebě energie do roku 2020.

Česká republika z důvodu nákladové efektivity zvolila pro dosažení těchto úspor aplikaci tzv. alternativních opatření. Z poslední verze Zprávy o stavu dosahování národních cílů v oblasti energetické účinnosti1 stejně jako z informací našich členů vyplývá, že pozitivní předpoklady o čerpání prostředků programů podpory, a tím snižování energetické náročnosti ČR, se nenaplňují.
Reálně tak hrozí, že pokud nebude urychleně posílen a zefektivněn implementační rámec, bude ČR nucena vyžadovat povinné úspory v dodané energii na straně výrobců či dodavatelů, aby se tak vyhnula sankcím ze strany Evropské unie za neplnění povinného závazku. Lze očekávat, že tyto dodatečné náklady na zajištění úspor by se promítly do konečných cen energií s dopady na konkurenceschopnost českého průmyslu a životy občanů.
Vyzýváme Vládu České republiky k okamžité nápravě této kritické situace České republiky v oblasti plnění svých závazků v energetické účinnosti v rámci Evropské unie. Žádáme předsedu vlády, aby pověřil příslušné ministry ke koordinovanému řešení této problematiky a určil hlavního gestora, například ministra průmyslu.
Domníváme se, že součástí řešení musí být efektivnější využití potenciálu schématu alternativních opatření podporovaných například prostřednictvím investičních a strukturálních fondů, konkrétně je třeba:
1) Odstranění bariér čerpání podpory z operačních programů (zejména OP PIK, OPŽP, IROP.
2) Posílení fondů v národních programech podpory a jejich rozšíření, jmenovitě programů EFEKT a ENERG.
3) Cílená a systémová profesionální propagace a komunikace, její konzultace se zástupci žadatelů a příjemců.
4) Pokračování a posílení součinnosti a kooperace mezi jednotlivými aktéry státní správy, žadateli a příjemci, včetně výměny informací a interpretace podmínek.
5) Podpora uplatňování metody EPC ve veřejném a státním sektoru.
6) Analýza možností dobrovolných dohod k započítání realizovatelných opatření úspor energie do plnění cíle EU.

Jsme připraveni výše uvedené body konkrétně vysvětlit a nabízíme spolupráci. Jsme přesvědčeni, že zohlednění výše uvedených doporučení výrazně přispěje k maximálnímu čerpání prostředků alokovaných do oblasti energetické účinnosti a tím k tomu, aby Vláda ČR dostála svým závazkům v oblasti energetické účinnosti do roku 2020 a neohrozila ekonomický rozvoj České republiky v budoucím období.